Klauzule informacyjne
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych
osób kontaktujących się z 20. WSzU-R SPZOZ w Krynicy-Zdroju
poprzez centralę telefoniczną, pocztę elektroniczną lub tradycyjną

Dane administratora
Administratorem danych osobowych pacjentów jest:
20. WSzU-R SPZOZ w Krynicy Zdroju, ul. Świdzińskiego 4

Inspektor Ochrony Danych
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w 20 WSzU-R SPZOZ można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych: iodo@20wszur.pl
 
Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania
1. Dane osobowe osób kontaktujących się z 20 WSzU-R SPZOZ (dalej: osoby kontaktujące się) przetwarzane są w celu prowadzenia bieżącej korespondencji, udzielania odpowiedzi na pytania, udzielania informacji o usługach 20 WSzU-R SPZOZ w Krynicy Zdroju oraz komunikowania się w innych sprawach, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. c, e i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO) lub na podstawie zgody osoby kontaktującej się (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO).
2. Przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy – art. 9 ust. 2 (RODO)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, może być jednak niezbędne dla realizacji celu.

Informacje o odbiorcach danych osobowych
Dane osobowe osób kontaktujących się mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz dostawcom usług (np. technicznych, organizacyjnych, teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym), organom administracji publicznej.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
Dane osobowe osób kontaktujących się przechowywane są przez wymagany przepisami prawa okres niezbędnym do realizacji celu. Dokumentacja skarg i wniosków  przechowywana jest wieczyście – (kategoria archiwalna A).

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Osobom kontaktującym się przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz prawo do złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody w dowolnym momencie jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania jeżeli dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom kontaktującym się z 20. WSzU-R SPZOZ w Krynicy Zdroju przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Dane osobowe osób kontaktujących się z 20. WSzU-R SPZOZ w Krynicy Zdroju nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych
osób przebywających na  terenie 20. WSzU-R SPZOZ w Krynicy-Zdroju
w systemie monitoringu wizyjnego

Dane administratora
Administratorem danych osobowych pacjentów jest:
20. WSzU-R SPZOZ w Krynicy Zdroju, ul. Świdzińskiego 4, tel. 18 414 62 11; fax. 18 414 62 40

Inspektor Ochrony Danych
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w 20. WSzU-R SPZOZ w Krynicy Zdroju można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych: iodo@20wszur.pl

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania:
- Celem zapewnienia ochrony mienia, w tym zabezpieczenie dokumentacji medycznej, zachowanie tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby grozić wyrządzeniem szkody, zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów lub pracowników, zapewnienia bezpieczeństwa pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz pobytu pacjentów, pracodawca monitoruje całodobowo teren zakładu i teren wokół zakładu z wyłączeniem pomieszczeń szatni, sanitariatów oraz pralni przy wykorzystaniu środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). Art. 222. § 1. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.6); Art. 23a. 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492).

Kategorie przetwarzanych danych osobowych
W systemie monitoringu wizyjnego przetwarzane są: wizerunek osób, daty i godziny zapisu, numery rejestracyjne pojazdów.

Informacje o odbiorcach danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
Obraz rejestrowany przechowywany jest w urządzeniu monitorującym (dysk wewnętrzny HDD) na zasadzie zapisu wywołanego ruchem w polu widzenia kamery do momentu wykorzystania pamięci wewnętrznej. Dalsze utrwalanie danych odbywa się na zasadzie pętli zapisu tzn. nowe dane nadpisują najstarsze. Nagrania obrazu pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba, że zarejestrowany obraz może być użyty jako dowód w postępowaniu prowadzonym przez właściwy sąd lub inny organ publiczny.

Prawa przysługujące osobom przebywającym na terenie 20. WSzU-R SPZOZ w Krynicy Zdroju w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
Pacjentom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.