Przejdź do stopki

Informujemy, że w 20 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym SPZOZ w Krynicy-Zdroju nie wykonujemy szczepień w zakresie COVID-19.
Wszyscy pacjenci zapisani do 20 Wojskowego Szpitala powinni zgłosić się do SPZOZ Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 142, 33-380 Krynica-Zdrój. Telefon do punktu szczepień: 505-668-349.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ramach skierowania z Narodowego Funduszu Zdrowia

Treść

 

Zasady  przyjęcia do Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
w 20.Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Krynicy – Zdroju
w ramach świadczenia medycznego – „Rehabilitacja ogólnoustrojowa
w warunkach stacjonarnych”.

Świadczenia  z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach oddziału stacjonarnego przeznaczone są dla pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych i ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego i lekarskiego, a w szczególności dla świadczeniobiorców po leczeniu operacyjnym z powodu chorób narządu ruchu w ciągu 6 miesięcy od dnia wypisu ze szpitala.

Skierowanie  do leczenia w oddziale rehabilitacji mogą wystawić lekarze specjaliści z oddziałów szpitalnych: 
» urazowo – ortopedycznych, 
» chirurgicznych,
» neurochirurgicznych,
» neurologicznych, 
» reumatologicznych, 
W przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarzy specjalistów z  poradni:  
» rehabilitacyjnej, 
» urazowo-ortopedycznej, 
» neurologicznej, 
» reumatologicznej.

1. Dokumenty niezbędne do przyjęcia pacjenta na Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w 20.WSzU-R SPZOZ w Krynicy - Zdroju
a)  skierowanie do szpitala na Oddział Rehabilitacji wystawione przez ww. lekarzy oryginał (zawierające: Regon jednostki kierującej, numer umowy z NFZ, numer prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego, nr telefonu pacjenta lub osoby upoważnionej przez pacjenta ; e-mail).
b) kopie dokumentacji medycznej potwierdzającej rozpoznanie będące podstawą wystawienia skierowania.
c)   dokumenty można składać osobiście lub listownie na adres szpitala:
20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjny SPZOZ
ul. Świdzińskiego 4
33 – 380 Krynica – Zdrój

2.  Niekompletna lub niewłaściwa dokumentacja, posiadająca braki - po zarejestrowaniu zostanie odesłana z uzasadnieniem przyczyn jej nieprzyjęcia.
3. Informujemy, iż w celu otrzymania jednego świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie skierowania pacjent może być wpisany na jedną listę oczekujących – tylko u jednego świadczeniodawcy ( tj. szpitala ) - po sprawdzeniu w aplikacji AP-KOLCE i stwierdzeniu  wpisu u innego świadczeniodawcy - dokumentacja po zarejestrowaniu bez rozpatrzenia zostaje odesłana.
4.  Dokumentacja pacjenta o której mowa w pkt.1 po rejestracji zostaje  przekazana do zespołu kwalifikacji skierowań i oceny przyjęć - celem przeprowadzenia jej analizy. Jeżeli pacjent na podstawie nadesłanej dokumentacji spełnia kryteria medyczne do leczenia w oddziale rehabilitacji zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej kategorii medycznej.
Po czynnościach wyżej opisanych  - postępowanie wg procedur :
a) jeżeli pacjent spełnia kryteria medyczne do leczenia w oddziale rehabilitacji wpisywany na prowadzoną przez Szpital listę oczekujących na udzielenie świadczenia, a o tym fakcie wraz ze wstępnie wyznaczonym przypuszczalnym terminem leczenia jest powiadamiany drogą pocztową.
b) jeżeli pacjent nie spełnia kryteriów medycznych cała dokumentacja jest odsyłana listem poleconym ze stosownym pismem.
5. Termin przyjęcia do Szpitala uzależniony jest od liczby oczekujących pacjentów spełniających kryteria medyczne i pacjentów z uprawnieniami do leczenia poza kolejnością / kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, działacze opozycji komunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych, weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa, zasłużeni honorowi dawcy krwi, osoby posiadające orzeczenie o znacznym  stopniu niepełnosprawności/.
6.  Pacjenci, którzy posiadają wymienione w pkt. 5 ustawowe uprawnienia do przyjęcia poza kolejnością i spełniają kryterium medyczne, a także "są po leczeniu operacyjnym z powodu chorób narządu ruchu w ciągu 6 miesięcy od wypisu ze szpitala” będą przyjmowani w pierwszym wolnym terminie.
7.  Pacjenci zakwalifikowani, ale nie posiadający uprawnień do leczenia poza kolejnością i niebędący po leczeniu operacyjnym lub zachowawczym z powodu chorób narządu ruchu będą przyjmowani do leczenia wg. kolejki oczekujących.
8.  Szpital ponownie powiadamia pacjenta o wyznaczonym dokładnym terminie udzielenia świadczenia w miarę możliwości najpóźniej 2 miesiące przed datą rozpoczęcia udzielenia świadczenia.

Informacje dodatkowe.
1.W ramach zawartej umowy z NFZ na świadczenie z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej 20.WSzU-R SPZOZ zapewnia zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych i trzyosobowych i nie prowadzi wcześniejszych rezerwacji pokoi.
2.W przypadku posiadania karty informacyjnej z leczenia szpitalnego po zabiegu operacyjnym związanym z narządem ruchu prosimy o dosłanie celem dołączenia jej do już zarejestrowanego skierowania na wyżej podany adres szpitala.
3.W przypadku posiadania dokumentu uprawniającego do przyjęcia poza kolejnością prosimy o dosłanie jej celem dołączenia do już zarejestrowanego skierowania na wyżej podany adres szpitala.
4.W przypadku  zmiany: adresu, numeru telefonu podanego do kontaktu itp.  - należy niezwłocznie ten fakt zgłosić - na podany wyżej adres.
5.Informacje udzielane są pod nr tel.: +48 261 146 375 w dni robocze w godz. 9.00  -  13.00 
lub drogą e-mail: rehabilitacja@20wszur.pl
Dostępne  informacje również na stronie internetowej naszego szpitala www.20wszur.pl

Podstawy prawne.
•    Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.)
•    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1522 z późn. zm.) w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.
•   Zarządzenie Nr 60/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 01.10.2019 r. z późn. zm. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.
•   Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności z 09.05.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 932).

Informujemy, iż w dni przyjazdów pacjentów mogą wystąpić problemy z dodzwonieniem się za utrudnienia przepraszamy.