Przejdź do stopki

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ramach skierowania z Narodowego Funduszu Zdrowia

Treść

Zasady  przyjęcia do Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w 20.Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Krynicy – Zdroju w ramach świadczenia medycznego – „Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych”.


Świadczenia  z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach oddziału stacjonarnego przeznaczone są dla pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych i ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego i lekarskiego.

Skierowanie  do leczenia w oddziale rehabilitacji mogą wystawić lekarze specjaliści z oddziałów szpitalnych:
» urazowo – ortopedycznych,
» chirurgicznych,
» neurochirurgicznych,
» neurologicznych,
» reumatologicznych,
» chorób wewnętrznych,
W przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarzy specjalistów z  poradni:  
» rehabilitacyjnej,
» urazowo-ortopedycznej,
» neurologicznej,
» reumatologicznej.
1. Dokumenty niezbędne do przyjęcia pacjenta na Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w 20.WSzU-R SPZOZ w Krynicy - Zdroju:
a) e-skierowanie lub  skierowanie do szpitala na Oddział Rehabilitacji (kod komórki 4300)  - oryginał (zawierające: Regon jednostki kierującej, numer umowy z NFZ, numer prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego, nr telefonu pacjenta lub osoby upoważnionej przez pacjenta; e - mail).
b) Aktualna dokumentacja medyczna dotycząca schorzenia będącego podstawą skierowania i schorzeń współistniejących - kserokopia lub czytelne skany np.
» karty informacyjnej z pobytów szpitalnych / pobyt do 6 miesięcy wstecz /
» opisy zdjęć RTG, TK, rezonansu magnetycznego / wykonane  do 6 miesięcy wstecz/
» aktualne badania – morfologia , CRP, mocz  - badania wykonane nie wcześniej niż  1 miesiąc przed planowanym przyjęciem do 20.WSzUR

Jeżeli pacjent posiada legitymację uprawniającą do świadczeń poza kolejnością jej kserokopię lub czytelny skan
» legitymację ZHDK,
» osoby poszkodowanej poza granicami państwa (weterana poszkodowanego),
» inwalidy wojennego i wojskowego,
» kombatanta i osoby represjonowanej z powodów politycznych.
» orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
2. Niekompletna lub niewłaściwa dokumentacja, po zarejestrowaniu odsyłana jest do pacjenta z uzasadnieniem przyczyn jej nieprzyjęcia.
3. Dokumenty można składać osobiście lub listownie na adres szpitala:
20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjny SPZOZ
ul. Świdzińskiego 4
33 – 380 Krynica – Zdrój

4. Do dokumentacji należy dołączyć swoje dane wraz ze zgodą na wpis do kolejki osób oczekujących,  na przetwarzanie danych osobowych oraz ankietę dla pacjenta  - druki do pobrania na stronie szpitala  - brak powyższych dokumentów traktowane będzie jak dokumentacja niekompletna
oraz :
  - pełny adres z kodem pocztowym,
  - nr PESEL,
  - nr telefonu,
  - adres e-mail.
5. W celu otrzymania danego świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorca może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy!
(art. 20 ust. 10 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
6. Decyzję o przyjęciu na oddział podejmuje  Zespół ds. oceny przyjęć pacjentów oczekujących na udzielenie świadczenia w 20. WSzU-R SPZOZ w Krynicy -Zdroju  - w przypadku braku wskazań do leczenia stacjonarnego dokumenty z odmową zostaną odesłane na adres podany do korespondencji.

ZAKWALIFIKOWANI DO ODDZIAŁU PACJENCI NA REHABILITACJĘ LECZNICZĄ PRZYJMOWANI SĄ WEDŁUG KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH.
O TERMINIE LECZENIA 20.WSZU-R SPZOZ PACJENT JEST INFORMOWANY:

DROGĄ TELEFONICZNĄ, POTWIERDZONĄ WIADOMOŚCIĄ E - SMS W MIARĘ POSIADANYCH MIEJSC.

Zmiana terminu realizacji leczenia stacjonarnego

1. W przypadku istotnych wypadków losowych dokonuje się przesunięcia terminu przyjęcia na najbliższy termin umożliwiający realizację świadczenia.

2. Za istotne przypadki losowe uznaje się udokumentowane zdarzenia :
a) śmierć najbliższej osoby,
b) stan nagły - wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia,
c) inne ostre schorzenie, które z powodów zdrowotnych, epidemiologicznych, lub innych medycznych mogłoby spowodować zagrożenie zdrowia innych pacjentów.

3. W przypadku zaistnienia ostrego schorzenia /udokumentowanego/ dokonuje się przesunięcia terminu przyjęcia na najbliższy termin umożliwiający realizację świadczenia.
Skreślenie z listy oczekujących.

W Oddziale Rehabilitacji dokonuje się skreślenia z listy oczekujących w przypadku:
a) powiadomienia przez Pacjenta wpisanego na listę oczekujących o rezygnacji,
b) zaprzestania wykonywania świadczenia danego rodzaju przez Świadczeniodawcę,
c) nie zgłoszenia się Pacjenta do Oddziału w terminie bez podania uzasadnionej przyczyny,
d) w przypadku braku akceptowanego przez Zespół ds. oceny przyjęć pacjentów oczekujących na udzielenie świadczenia w 20. WSzU-R SPZOZ w Krynicy -Zdroju  -  uzasadnienia do przesunięcia terminu leczenia,

Informacje dodatkowe.
1. W ramach zawartej umowy z NFZ na świadczenie z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej 20.WSzU-R SPZOZ zapewnia zakwaterowanie w pokojach dwu – trzy - czteroosobowych i nie prowadzi wcześniejszych rezerwacji pokoi
2. W przypadku posiadania karty informacyjnej z leczenia szpitalnego po zabiegu operacyjnym związanym z narządem ruchu prosimy o jej dosłanie celem dołączenia do już zarejestrowanego skierowania na wyżej podany adres szpitala.
3. W przypadku posiadania dokumentu uprawniającego do przyjęcia poza kolejnością prosimy o dosłanie jej celem dołączenia do już zarejestrowanego skierowania na wyżej podany adres szpitala.
4. W przypadku  zmiany: adresu, numeru telefonu podanego do kontaktu itp.  - należy niezwłocznie ten fakt zgłosić - na podany wyżej adres.
5. Informacje udzielane są pod nr tel.:
+48 18 41 46 373 w dni robocze w godz. 11.00  -  13.00

INFORMUJEMY, IŻ W DNI PRZYJAZDÓW PACJENTÓW MOGĄ WYSTĄPIĆ PROBLEMY Z DODZWONIENIEM SIĘ ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY!!!

Podstawa prawna:
• Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1522 z późn. zm.) w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.
• Zarządzenie Nr 130/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30.12.2016 r. z późn. zm. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.
• Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności z 09.05.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 932)

Pliki

Ankieta dla pacjentów ORO 14.74 KB
Druk oświadczenia ORO 16 KB