Informacje ogólne

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z 20 WSzU-R SPZOZ  W KRYNICY ZDROJU POPRZEZ CENTRALĘ TELEFONICZNĄ,  POCZTĘ ELEKTRONICZNĄ LUB TRADYCYJNĄ

 
 
Dane administratora
Administratorem danych osobowych pacjentów jest:
20 WSzU-R SPZOZ w Krynicy Zdoju
ul. Świdzińskiego 4

Inspektor Ochrony Danych
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w 20 WSzUR SPZOZ można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych: iodo@20wszur.pl
 
Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania
1.    Dane osobowe osób kontaktujących się z 20 WSzU-R SPZOZ (dalej: osoby kontaktujące się) przetwarzane są w celu prowadzenia bieżącej korespondencji, udzielania odpowiedzi na pytania, udzielania informacji o usługach 20 WSzU-R SPZOZ w Krynicy Zdroju oraz komunikowania się w innych sprawach, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. c i d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO) lub na podstawie zgody osoby kontaktującej się (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO).
2.    przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy – art. 9 ust. 2 (RODO)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, może być jednak niezbędne dla realizacji celu.

Informacje o odbiorcach danych osobowych
Dane osobowe osób kontaktujących się mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz dostawcom usług (np. technicznych, organizacyjnych, teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym), organom administracji publicznej.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
Dane osobowe osób kontaktujących się przechowywane są przez wymagany przepisami prawa okres.

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Osobom kontaktującym się przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz prawo do złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody w dowolnym momencie jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania jeżeli dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom kontaktującym się z 20 WSzU-R SPZOZ w Krynicy Zdroju przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00; fax. 22 531 03 01

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Dane osobowe osób kontaktujących się z 20 WSzU-R SP ZOZ w Krynicy Zdroju nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.