Rehabilitacja ogólnoustrojowa

REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W RAMACH KONTRAKTU Z  NFZ

Ważne!!!
Informujemy, że od dn. 01.07.2017 przyjmujemy na oddział rehabilitacyjny zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 33/2017/DSOZ z dn. 22 maja 2017 r.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych przeznaczona jest dla pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu, którzy wymagają wszechstronnego postępowania  usprawniającego, kompleksowej rehabilitacji, całodobowego nadzoru medycznego przede wszystkim po zabiegach operacyjnych, złamaniach, urazach i.t.p.

Pacjenci są przyjmowani na podstawie Skierowania do Szpitala na Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej.

Skierowania wystawia lekarz z  oddziału: urazowo-ortopedycznego, neurochirurgicznego, reumatologicznego, neurologicznego i rehabilitacyjnego.
W przypadku zaostrzenia chorób przewlekłych pacjenci mogą być kierowani na rehabilitację przez lekarza posiadającego   właściwą specjalizację  z poradni: neurochirurgicznej, rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej.

Skierowanie powinno zawierać czytelne dane:

- pieczęć nagłówkową świadczeniodawcy (regon, numer aktualnej umowy z NFZ)
- imie i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego osoby kierowanej na rehabilitację
- rozpoznanie w języku polskim, kod jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD-10 (zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia Nr 33/2017/DSOZ z dn. 22 maja 2017 r.)
- pieczęć z numerem prawa wykonywania zawodu i podpis lekarza kierującego
- datę wystawienia skierowania.

Warunkiem przyjęcia na leczenie jest dostarczenie ( nadesłanie ):
- oryginału skierowania, 
- kserokopii karty informacyjnej z leczenia szpitalnego z rozpoznaniem wiodącym (zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 33/2017/DSOZ z dn. 22 maja 2017r.) 
 
Informujemy, że w ramach zawartej umowy z NFZ na w/w świadczenie 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny oferuje zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych i trzyosobowych i nie prowadzi wcześniejszych rezerwacji pokoi.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres:
20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny
ul.Świdzińskiego 4 
33-380 Krynica-Zdrój